pl en de fr

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz - kadencja 2020-2023

 • Nasza misja:

  Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty seniorów, reprezentuje społeczność seniorów oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Rady Seniorów skupione są m.in. wokół kultury, ekologii i spraw społecznych.
 • Celem Rady jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy Żoliborz.

 • Rada realizuje swój cel poprzez:

  • inicjowanie działań dotyczących życia seniorów w dzielnicy i w m.st. Warszawie, szczególnie w zakresie kultury, ekologii, spraw społecznych;
  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów administracji samorządowej dzielnicy;
  • nawiązywanie współpracy z organizacjami i fundacjami zajmującymi się problemami seniorów;
  • organizowanie imprez i spotkań seniorów, propagujących idee Rady;
  • spotkania informacyjne z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 • Do zadań Rady należy pełnienie funkcji konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej w zakresie:

  1. projektów aktów wydawanych przez organy Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów;
  2. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
  3. monitorowania potrzeb żoliborskich seniorów, występowania z propozycjami rozwiązań, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
  4. występowania z inicjatywami likwidacji wszelkich barier ograniczających bezpieczne funkcjonowanie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;
  5. rozwijania idei społeczeństwa obywatelskiego;
  6. współpracy z dzielnicowymi radami seniorów i uczestnictwo w spotkaniach na terenie dzielnic;
  7. promowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów;
  8. podejmowania działań w celu przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości, wzmacniania relacji wewnątrzpokoleniowych, jak i międzypokoleniowych,
  9. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  10. promowania działań ułatwiających przejście z pracy zawodowej w okres wolny od jej świadczenia;
  11. podejmowanie patronatów i udzielanie poparcia organizacjom, inicjatywom i działaniom służącym poprawie dobrostanu seniorów. 


Do pobrania:

Odnośnik:

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza