pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Urząd Dzielnicy Żoliborz organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych mają do wyboru dwie formy dowozu: dowóz zbiorowy organizowany przez gminę lub dowóz indywidualny realizowany przez rodziców/prawnych opiekunów.

Dowóz zbiorowy

Usługa świadczona jest przez specjalistyczne firmy transportowe, które zapewniają dowóz samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych oraz opiekę podczas realizacji tej usługi.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

Dowóz indywidualny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 455/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek powierzenie zadania dowozu  następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a m. st. Warszawa i polega na zwrocie poniesionych kosztów.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Wydziale Oświaty i Wychowania następujące dokumenty:

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli dysponentami samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego.

Uprzejmie informujemy, że w związku z procedurą przetargową, WNIOSKI o zapewnienie dowozu zorganizowanego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w terminie do 1 kwietnia 2021 r., w głównej siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8 lub przesłać pocztą.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 1 marca 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz” w Warszawie, ul. ks. J. Popiełuszki 13

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 1 marca 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 1 marca 2021 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

1) Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Przasnyska 18a, 2) Szkoły Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie, ul. Filarecka 2.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza